ZMIANY NA MATURZE W 2021 ROKU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2021

      Ze względu na sytuację epidemiczną i, związaną  z nią koniecznością nauki zdalnej zarówno wiosną i jesienią zeszłego roku, jak i zimą tego roku, nastąpiła konieczność wprowadzenia pewnych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na maturze w 2021 roku.

 
JĘZYK POLSKI
 
Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony tylko w części pisemnej – zdający otrzyma w części drugiej trzy tematy do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 
Czas egzaminu i punktacja pozostają bez zmian.
 
Usunięto następujące zapisy:
 
manipulacja językowa,
 
- rozpoznanie cech kultury i języka swojego regionu,
 
- rozpoznanie tematu słowotwórczego i formantów,
 
- wskazanie w czytanych tekstach i analiza przykładów odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych polszczyzny,
 
- analiza tekstów dawnych, dostrzeżenie różnic językowych, wynikających ze zmian historycznych,
 
- uzasadnienie, że język jest systemem znaków
 
Wymagania na poziomie rozszerzonym - bez zmian.
 

MATEMATYKA 

1. Na egzaminie będzie 28 zadań zamkniętych oraz 7 zadań otwartych.

2. Czas (170min.) i próg zdawalności (14p.).

3. Wykreślono następujące treści w zakresie podstawowym:

 • 1.5 wykorzystuje podstawowe własności potęg w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką;
 • 1.7 oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia;
 • 3.6 korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3 = –8;
 • 4.11 wyznacza wartość najmniejszą i wartość naj większą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;
 • 4.13 szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi;
 • 4.14  szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw;
 • 4.15 posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym;
 • 6.2 korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora);
 • 7.2 korzysta z  własności okręgów stycznych;
 • 7.3  wykorzystuje  trójkąty podobne  w kontekstach praktycznych ;
 • 9.1 rozpoznaje w  ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), oblicza miary tych kątów;
 • 9.2 rozpoznaje w  ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów;
 • 9.3  rozpoznaje w walcach i w stoż-kach kąt mię dzy odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów;
 • 9.4 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami;
 • 9.5 określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;
 • 10.1 oblicza średnią ważoną i odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio po grupowanych), interpretuje te parametry dla danych empirycznych;

Wszystkie treści wykreślone w zakresie podstawowym nie będą obowiązywały także w zakresie rozszerzonym

4. Wykreślono następujące treści w zakresie rozszerzonym:

 • 3.6 rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych;
 • 4.2 szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw;
 • 4.3 posługuje się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym;
 • 5.1 wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym;
 • 6.6 rozwiązuje nierówności trygonometryczne typu  cos 2x < ½ ;
 • 7.3 znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych w jednokładności (odcinka, trójkąta, czworokąta itp.) ;
 • 7.4 rozpoznaje figury  jednokładne;
 • 8.1 interpretuje graficznie nierówność liniową z dwiema niewiadomymi oraz układy takich nierówności;
 • 8.2 bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań ogólnych;
 • 8.3 wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi przez dany punkt;
 • 9.1 określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną;
 • 9.2 określa, jaką figurą jest dany przekrój  ostrosłupa płaszczyzną;
 • 11.3 korzysta z  fizycznej interpretacji pochodnej;

5. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie CKE:  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

JĘZYK NIEMIECKI

Zniesiono obowiązek przystąpienia w czasie wiosennej sesji egzaminaycjnej 2021 r. do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Powyższe zmiany – na egzaminie z języka obcego ( j. angielskiego i j. niemieckiego) dotyczą WZGLĘDEM TREŚCI:

 • ograniczenia – nieznacznie - zakresu tematycznego  (szczegółowe informacje w Wymaganiach egzaminacyjnych)
 • nieznacznego zawężenia zakresu gramatycznego (informacje w ANEKSIE DO INFORMATORA)
 • określono nowe oczekiwania względem poziomu biegłości językowej – ramy referencyjne ESOKJ :

1) w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowympoziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

2) w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonympoziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

 

             Język obcy jako przedmiot obowiązkowy :

 • Przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Czas trwania: 120 minut.

Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej / studiów zagranicą – uzasadnienie abiturienta.

Punktacja matury pisemnej PP – pozostaje bez zmian:

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Wypowiedź pisemna:

Poziom podstawowy:   ograniczenie do: wiadomości, e-maila i krótkiego listu prywatnego.

               Poziom rozszerzony: ograniczenie do :  listu formalnego, rozprawki i artykułu

JĘZYK ANGIELSKI

informacje znajdują się w plikach do pobrania.

 

                   Wszystkim tegorocznym Abiturientom życzymy powodzenia na maturze !!!

                                                                                                                                                                                        opr. K. Jastrzębska, E. Kopij, M. Ptaszyńska, D. Zygart

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Elżbieta Kopij
Liczba odwiedzin:77