Praktyki zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Lp.

Klasa

Wymiar praktyki zawodowej

Termin praktyki zawodowej

1.

III TG

4 tygodnie

03.10.16 r. - 28.10.16 r.

2.

III TBS

4 tygodnie

07.11.16 r. - 02.12.16 r.

3.

III TL

4 tygodnie

13.03.17 r. - 07.04.17 r.

4.

III TAH

4 tygodnie

24.04.17 r. - 19.05.17 r.

5.

II TAH

(technik hotelarstwa)

4 tygodnie

29.05.17 r. - 23.06.17 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater

w Zgorzelcu

 ?

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

W KLASACH TECHNIKUM?

?

?

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U. 2013 poz. 520).

 

§ 1

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych na praktyce zawodowej oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

Uczeń odbywający praktykę podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno ? porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.

 

§ 2

Cel praktyki zawodowej

Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole oraz  umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Celem praktyki zawodowej jest także:

wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,

wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku nauki w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką).

doskonalenie umiejętności interpersonalnych wyrobienie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy,

nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.

poszanowanie mienia.

Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla danego zawodu.

§ 3

Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej

Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta pomiędzy szkołą a zakładem pracy.

Praktyka jest organizowana w terminach ustalonych w harmonogramie praktyk zawodowych na dany rok szkolny.

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy, których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

Dopuszcza się odbywanie praktyki w zakładzie wskazanym  przez ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem praktycznej nauki zawodu.

Praktyka zawodowa organizowana jest w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju i za granicą (w krajach Unii Europejskiej w ramach programów unijnych lub innych umów zawartych przez szkołę).

 

§ 4

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

uczestnictwo w spotkaniu z kierownikiem praktycznej nauki zawodu, które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki,

zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk

przygotowanie tzw. dzienniczka praktyki zawodowej według wzoru znajdującego się

w załączniku do Regulaminu.

zaopatrzenie się w odpowiedni strój roboczy.

 

Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej, przez co rozumie się:

odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,

właściwą postawę i kulturę osobistą,

odpowiedni ubiór,

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,

przestrzeganie obowiązującego w danym zakładzie pracy regulaminu pracy,

aktywne uczestnictwo w praktyce zawodowej oporze rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,

systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyki zawodowej,

przedkładanie dzienniczka praktyki opiekunowi praktyk oraz przedstawicielom szkoły do kontroli,

przekazanie ? w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki ? uzupełnionego dzienniczka praktyki kierownikowi praktycznej nauki zawodu lub wyznaczonemu nauczycielowi celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

 

§ 5

Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na praktyce zawodowej musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

zwolnienie od lekarza wklejone do dzienniczka praktyki zawodowej,

informacja przekazana przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia przekazana do zakładu pracy  w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

informacja przekazana przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia przekazana do szkoły  w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

Nieobecność usprawiedliwiona powyżej 3 dni musi być odpracowana przez ucznia w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

Kserokopia zwolnienia lekarskiego  lub usprawiedliwienia musi być dostarczona do kierownika praktycznej nauki zawodu.

?

§ 6

Prawa ucznia

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

zapoznania się z obowiązującym  w zakładzie pracy regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

zapoznania się z programem praktyki,

informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,

uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i jej uzasadnienia,

właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej

§ 7

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy,

zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy,

zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,

objąć ucznia opieką wychowawcza i merytoryczną,

kontrolować dzienniczek praktyki zawodowej ucznia i uzupełniać go o opinie, uwagi i spostrzeżenia,

zwolnić ucznia z praktyki, gdy o zwolnienie ucznia z zajęć wystąpi Dyrektor Szkoł

utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia Szkoły,

informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,

wystawić ocenę z praktyki zawodowej w ostatnim dniu praktyki i wpisać ja do dzienniczka praktyki zawodowej ucznia.

§ 8

Ocena praktyki zawodowej

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać przez cały czas realizacji programu praktyki zawodowej, a na zakończenie pracodawca powinien wystawić proponowaną ocenę, którą z ramienia szkoły zatwierdza kierownik praktycznej nauki zawodu.

Ocena wraz z uzasadnieniem i krótką opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku i potwierdzona pieczęcią przedsiębiorstwa oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.

Dokonując oceny pracy uczniów w czasie praktyki zawodowej należy uwzględnić:

a) umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz stopień opanowania umiejętności programowych;

b) umiejętności organizowania stanowiska pracy i wykonywania czynności oraz pracy w zespole;

c) samodzielność podczas wykonywania pracy oraz stopień zainteresowania ucznia odbywana praktyką zawodową;

d) przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad BHP oraz P.POŻ;

e) kulturę osobistą i zawodową, punktualność i obecność w czasie pracy.

Ocenę końcową ucznia za praktykę zawodową ustala kierownik praktycznej nauki zawodu na podstawie:

oceny z praktyki zawodowej wystawionej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy,

kontroli dzienniczka praktyki zawodowej i innych kontroli dokonywanych przez ustala kierownik praktycznej nauki zawodu,

oceny za zadanie związane z tematyką praktyki i wystawionej przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza:

niestawienie się w ustalonym miejscu i czasie w celu odbycia praktyki,

nieobecności nieusprawiedliwionej w wymiarze jednego dnia,

nieodpracowania opuszczonych usprawiedliwionych zajęć (powyżej 3 dni),

samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki,

braku wymaganej dokumentacji praktyk,

złamania dyscypliny pracy i rażącemu naruszeniu regulaminu pracy,

uzyskania negatywnej oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy,

niedostarczenia kierownik praktycznej nauki zawodu w wymaganym terminie dzienniczka praktyki zawodowej.

Ponad 50% nieobecności na praktyce zawodowej powoduje nieklasyfikowanie ucznia niezależnie od przyczyny nieobecności.

Kierownik praktycznej nauki zawodu sporządza protokoły praktyk z ocenami za odbytą praktykę zawodową i przekazuje je wychowawcy klasy celem wpisania ich do arkusza ocen.

 

?                                                                                                                                            § 9

Sytuacje szczególne wynikające w trakcie praktyki zawodowej

W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki zawodowej przez zakład pracy, szkoła nie zapewnia następnej placówki szkoleniowej, zaś uczeń zobowiązany jest natychmiast zawiadomić szkołę, składając odpowiednie pismo w sekretariacie szkoły i w terminie 2 dni znaleźć nowy zakład, który musi być zaakceptowana przez szkołę.

Dni usprawiedliwionej nieobecności uczeń powinien odpracować w innym terminie w celu uzupełnienia brakujących umiejętności, zaś w przypadku nie odpracowania uczeń otrzymuje obniżoną ocenę z praktyki, adekwatną do opanowanych umiejętności.

Ciąża - potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk - na wniosek uczennicy bądź jej rodziców. W przypadku osoby niepełnoletniej przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.

W przypadkach losowych (pobyt w szpitalu, ciężka choroba, kontuzja itp.) uczeń składa podanie wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim do Dyrektora Szkoły celem wyznaczenia dodatkowego terminu praktyki zawodowej, który przypada w okresie wakacji.

Koszty związane z przygotowaniem i realizacją praktyki zawodowej ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody wyrządzone przez niego podczas odbywania praktyki zawodowej.

W czasie praktyki prowadzone są kontrole przez kierownika praktycznej nauki zawodu podczas, których zwraca się szczególną uwagę na:

a) spóźnienia i opuszczanie zakładu pracy;

b) wygląd zewnętrzny ? ubiór praktykanta zgodny z przepisami BHP;

c) bieżące prowadzenie dzienniczka praktyk;

d) realizację programu praktyk;

e) dyscyplinę pracy i kulturę osobistą.

 

§ 10

Przepisy końcowe

W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Każdy uczeń przed przystąpieniem do praktyki zawodowej ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem jak również z odpowiednim dla danego kierunku kształcenia programem praktyki zawodowej.

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Statutu szkoły i obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Dyrektora Szkoły.

Udostępniony jest w wersji papierowej w bibliotece szkolnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce ?Praktyka zawodowa?.

?

?

?

?

?

?

?

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:1801