Praktyki zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN

PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 nr 244 poz. 1626 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2015 poz. 1183).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U. 2013 poz. 520).

 

§ 1

 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych na praktyce zawodowej oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Uczeń odbywający praktykę podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.

 

§ 2

 1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole oraz  umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Celem praktyki zawodowej jest także:

1)      wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,

2)      wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku nauki w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

3)      doskonalenie umiejętności interpersonalnych wyrobienie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy,

4)      nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy,

5)      poszanowanie mienia.

 1. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla danego zawodu.

 

§ 3

 1. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta pomiędzy szkołą a zakładem pracy.
 2. Praktyka jest organizowana w terminach ustalonych w harmonogramie praktyk zawodowych na dany rok szkolny.
 3. Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy, których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 4. Dopuszcza się odbywanie praktyki w zakładzie wskazanym  przez ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego.
 5. Praktyka zawodowa organizowana jest w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju i za granicą (w krajach Unii Europejskiej w ramach programów unijnych lub innych umów zawartych przez szkołę).

 

§ 4

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. uczestnictwo w spotkaniu z wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego, które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki,
 2. zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk,
 3. przygotowanie tzw. dzienniczka praktyki zawodowej według wzoru znajdującego się w załączniku do regulaminu,
 4. zaopatrzenie się w odpowiedni strój roboczy.

 

Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej, przez co rozumie się:

 1. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,
 2. właściwą postawę i kulturę osobistą,
 3. odpowiedni ubiór,
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 5. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
 6. przestrzeganie obowiązującego w danym zakładzie pracy regulaminu pracy,
 7. aktywne uczestnictwo w praktyce zawodowej,
 8. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,
 9. systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyki zawodowej,
 10. przedkładanie dzienniczka praktyki opiekunowi praktyk oraz przedstawicielom szkoły do kontroli,
 11. przekazanie w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki uzupełnionego dzienniczka praktyki wicedyrektorowi ds. kształcenia zawodowego lub wyznaczonemu nauczycielowi, celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

 

§ 5

 1. Nieobecność na praktyce zawodowej musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

1)      zwolnienie od lekarza wklejone do dzienniczka praktyki zawodowej,

2)      informacja przekazana przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia przekazana do zakładu pracy  w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

3)      informacja przekazana przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia przekazana do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

 1. Nieobecność usprawiedliwiona powyżej 3 dni musi być odpracowana przez ucznia w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą,
 2. Kserokopia zwolnienia lekarskiego  lub usprawiedliwienia musi być dostarczona do wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego

 

§ 6

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania się z obowiązującym  w zakładzie pracy regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 2. zapoznania się z programem praktyki,
 3. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
 4. uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i jej uzasadnienia,
 5. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 

§ 7

Pracodawca ma obowiązek:

 1. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy,
 2. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy,
 3. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 4. przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
 5. objąć ucznia opieką wychowawcza i merytoryczną,
 6. kontrolować dzienniczek praktyki zawodowej ucznia i uzupełniać go o opinie, uwagi i spostrzeżenia,
 7. zwolnić ucznia z praktyki, gdy o zwolnienie ucznia z zajęć wystąpi dyrektor szkoły
 8. utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,
 9. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
 10. wystawić ocenę z praktyki zawodowej w ostatnim dniu praktyki i wpisać ja do dzienniczka praktyki zawodowej ucznia.

 

§ 8

 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać przez cały czas realizacji programu praktyki zawodowej, a na zakończenie pracodawca powinien wystawić proponowaną ocenę, którą z ramienia szkoły zatwierdza kierownik praktycznej nauki zawodu.
 2. Ocena wraz z uzasadnieniem i krótką opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku i potwierdzona pieczęcią przedsiębiorstwa oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.
 3. Dokonując oceny pracy uczniów w czasie praktyki zawodowej należy uwzględnić:

1)      umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz stopień opanowania umiejętności programowych,

2)      umiejętności organizowania stanowiska pracy i wykonywania czynności oraz pracy w zespole,

3)      samodzielność podczas wykonywania pracy oraz stopień zainteresowania ucznia odbywana praktyką zawodową,

4)      przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad BHP oraz p/poż,

5)      kulturę osobistą i zawodową, punktualność i obecność w czasie pracy.

 1. Ocenę końcową ucznia za praktykę zawodową ustala wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego na podstawie:

1)      oceny z praktyki zawodowej wystawionej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy,

2)      kontroli dzienniczka praktyki zawodowej i innych kontroli,

3)      oceny za zadanie związane z tematyką praktyki i wystawionej przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole.

 1. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza:

1)      niestawienie się w ustalonym miejscu i czasie w celu odbycia praktyki,

2)      nieobecności nieusprawiedliwionej w wymiarze jednego dnia,

3)      nieodpracowania opuszczonych usprawiedliwionych zajęć (powyżej 3 dni),

4)      samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki,

5)      braku wymaganej dokumentacji praktyk,

6)      złamania dyscypliny pracy i rażącemu naruszeniu regulaminu pracy,

7)      uzyskania negatywnej oceny praktyki zawodowej przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy,

8)      niedostarczenia wicedyrektorowi ds. kształcenia zawodowego w wymaganym terminie dzienniczka praktyki zawodowej.

 1. Ponad 50% nieobecności na praktyce zawodowej powoduje nieklasyfikowanie ucznia niezależnie od przyczyny nieobecności.
 2. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego sporządza protokoły praktyk z ocenami za odbytą praktykę zawodową i przekazuje je wychowawcy klasy celem wpisania ich do arkusza ocen.

 

§ 9

 1. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki zawodowej przez zakład pracy, szkoła nie zapewnia następnej placówki szkoleniowej, zaś uczeń zobowiązany jest natychmiast zawiadomić szkołę, składając odpowiednie pismo w sekretariacie szkoły i w terminie dwóch dni znaleźć nowy zakład, który musi być zaakceptowany przez szkołę.
 2. Dni usprawiedliwionej nieobecności uczeń powinien odpracować w innym terminie w celu uzupełnienia brakujących umiejętności, zaś w przypadku nieodpracowania, uczeń otrzymuje obniżoną ocenę z praktyki, adekwatną do opanowanych umiejętności.
 3. Ciąża, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk, na wniosek uczennicy bądź jej rodziców. W przypadku osoby niepełnoletniej przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.
 4. W przypadkach losowych (pobyt w szpitalu, ciężka choroba, kontuzja itp.) uczeń składa podanie wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim do dyrektora szkoły celem wyznaczenia dodatkowego terminu praktyki zawodowej, który przypada w okresie wakacji.
 5. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją praktyki zawodowej ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody wyrządzone przez niego podczas odbywania praktyki zawodowej.
 7. W czasie praktyki prowadzone są kontrole przez wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego podczas, których zwraca się szczególną uwagę na:

1)      spóźnienia i opuszczanie zakładu pracy,

2)      wygląd zewnętrzny (ubiór praktykanta zgodny z przepisami BHP),

3)      bieżące prowadzenie dzienniczka praktyk,

4)      realizację programu praktyk,

5)      dyscyplinę pracy i kulturę osobistą.

 

§ 10

 1. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Każdy uczeń przed przystąpieniem do praktyki zawodowej ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem jak również z odpowiednim dla danego kierunku kształcenia programem praktyki zawodowej.
 3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do statutu szkoły i obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez dyrektora szkoły.
 4. Udostępniony jest w wersji papierowej w bibliotece szkolnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:3292