Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Co powinien wiedzieć uczeń, który będzie młodocianym pracownikiem - szkoła branżowa

10 marca 2023

 CO POWINIEN WIEDZIEĆ UCZEŃ, KTÓRY BĘDZIE MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM - SZKOŁA BRANŻOWA

Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia  – podpisują indywidualnie z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka zawodu, która trwa 3 lata składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

• praktycznej - zorganizowanej w zakładzie pracy (w 1 klasie – 2 dni, w 2 klasie – 3 dni, w 3 klasie – 3 dni -  u pracodawcy),

• teoretycznej - realizowanej w szkole branżowej i na kursach dokształcających - po 4 tygodnie w każdej klasie – odbywają się w Centrach Kształcenia Zawodowego - tzw. kursy - koszty dojazdu, internatu i wyżywienia pokrywają rodzice (patrz zakładka Kształcenie zawodowe)

Umowę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym (opiekunem prawnym):

•             w terminie przyjęcia kandydatów do branżowej szkoły I stopnia ( nie później niż do 31 sierpnia danego roku)

•             rozpoczęcie kształcenia od 01 września danego roku.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły branżowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie w zakładach, w których uczą się zawodu:

 •            w pierwszym roku nauki --- nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenie w danym kwartale

•             w drugim roku nauki - - - - -nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenie w danym kwartale

•             w trzecim roku nauki - - - -- nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenie w danym kwartale

Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, które zrzeszone są w Cechu Rzemiosł Różnych mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego po ukończeniu szkoły.

Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach nie zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Ośrodkach Egzaminacyjnych wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat. Pracownicy młodociani stanowią grupę zatrudnionych, w stosunku do której przepisy prawa przewidują odmienną regulację czasu pracy, prawa do urlopów, zasad rozwiązywania umów o pracę, zasad wynagradzania oraz zasad świadczenia pracy.

Czas pracy pracownika młodocianego

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,

Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę,

Do czasu zajęć młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca zobowiązany jest wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy, młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00)

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Obowiązki pracownika młodocianego wobec pracodawcy i zakładu pracy:

Młodociany pracownik zobowiązany jest:

 

Obowiązki pracownika młodocianego wobec szkoły:

Uczeń zobowiązany jest:

-zwolnienia lekarskiego druk e-ZLA (L4) 

-wpisu pracodawcy w dzienniczku praktyk o usprawiedliwieniu nieobecności z powodu choroby (czytelny podpis pracodawcy, daty i pieczątka) lub potrzebie świadczenia pracy przez ucznia na rzecz zakładu pracy w dniu szkolnym lub,

-wystawienia przez lekarza poświadczenia o terminie niezdolności do pracy-nauki - należy zaznaczyć, że takie poświadczenie nie jest dokumentem dla pracodawcy- dotyczy tylko zajęć lekcyjnych lub usprawiedliwienie wysłane przez dziennik elektroniczny przez rodzica (opiekuna prawnego) wraz z uzasadnieniem nieobecności,

-usprawiedliwienia wysłanego przez dziennik elektroniczny przez rodzica (opiekuna prawnego) wraz z uzasadnieniem nieobecności – maksymalnie do 5 dni w semestrze – dotyczy tylko zajęć lekcyjnych,

Urlop

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:

- 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych,

- 12 miesięcy - 26 dni roboczych.

Oznacza to, że młodociany ma prawo w pierwszym roku nauki zawodu do 38 dni urlopu wypoczynkowego, udzielanego przez pracodawcę zaliczkowo w okresie ferii zimowych oraz letnich. W okresie ferii pracodawca jest zobowiązany do udzielenia  takiego  urlopu ale tylko na pisemny wniosek młodocianego.

Urlop zaliczkowy - kodeks pracy daje możliwość udzielenia urlopu zaliczkowego w okresie ferii szkolnych po złożeniu wniosku przez pracownika, gdy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu.

Urlop bezpłatny - na wniosek młodocianego ucznia szkoły branżowej I stopnia, pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu w okresie ferii w wymiarze nieprzekraczającym 2 miesięcy łącznie z urlopem wypoczynkowym.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. (art.205 § 1,2,3,4 KP)

 

Autor: Monika Tymińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-10
Data publikacji:2023-03-10
Osoba sporządzająca dokument:Monika Tymińska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Tymińska
Liczba odwiedzin:731