Uwaga uczniowie. Rusza nabór wniosków na WYPRAWKĘ SZKOLNĄ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2019
  1. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2019 r.

2. Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1342), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub do kształcenia w zawodach, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  1. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym                    lub znacznym, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia,

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

do kwoty 445 zł

 

3. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

a)       W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".

b)      W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu jest zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, do której uczęszcza dziecko.

W przypadku uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Zgorzelec i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku.

Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie wyprawka szkolna

    wyprawka szkolna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-02
Data publikacji:2019-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:496