Projekty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

PRAKTYKI ZAGRANICZNE Z ERASMUS+

REALIZOWANYM PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. EMILII PLATER

W ZGORZELCU

                                                               

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt  Praktyki zagraniczne z Erasmus+ dla ZSP w Zgorzelcu 2 (zwany dalej Projektem) jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
 2. Projekt przeznaczony jest głównie dla uczniów kształcących się w roku szkolnym 2017/2018 w klasach III w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu w zawodach:

1)      technik organizacji reklamy,

2)      technik pojazdów samochodowych,

3)      technik architektury krajobrazu,

4)      technik logistyk,

5)      technik hotelarz,

6)      technik żywienia i procesów gastronomicznych,

którzy zechcą odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne oraz zakwalifikują się do uczestnictwa.

 1. W wyjątkowych przypadkach do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby uczęszczające w roku szkolnym 2017/18 do klasy IV bądź klas II.
 2. Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu, zwany dalej Zespołem Szkół.

 

 

§ 2

Uczestnicy projektu

 

 1. W projekcie weźmie udział 60 uczniów Zespołu Szkół, kształcących się zawodach opisanych w §1 pkt. 2.
 2. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:

1)      być uczniem/uczennicą Zespołu Szkół,

2)      uczęszczać w roku szkolnym 2017/18 do III klasy w zawodzie:

-        technik organizacji reklamy,

-        technik pojazdów samochodowych,

-        technik architektury krajobrazu,

-        technik hotelarstwa,

-        technik żywienia i usług gastronomicznych,

-        technik logistyk,

3)      zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym również fazę przygotowawczą (szkoleniową), poprzedzającą wyjazd oraz ewaluacyjną (włącznie z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu oraz działaniami upowszechniającymi),

4)      na świadectwie za rok szkolny 2016/17 uzyskać ocenę z zachowania min. poprawną oraz min. dopuszczającą z języka angielskiego,

 1. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych do udziały w projekcie spełniających powyższe kryteria mogą ulec zmianie.

 

 

§ 3

Cel i założenia projektu

 

 1. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.
 2. Celami szczegółowymi projektu są:

1)      poprawa mobilności zawodowej uczniów,

2)      poprawa znajomości języka angielskiego,

3)      nauka tolerancji i poszanowania kultur,;

4)      przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy,

5)      przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych,

6)      podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół,.

 1. Oczekiwanymi rezultatami są:

1)      podniesienie wiedzy i umiejętności związanych w wykształceniem zawodowym uczniów,

2)      polepszenie znajomości języków obcych,

3)      przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych,

4)      zwiększenie świadomości wśród uczniów Zespołu Szkół na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej,;

5)      zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych,

6)      zwiększenie szans uczniów Zespołu Szkół na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

 

 

§ 4

Zakres i organizacja wsparcia

 

 1. W ramach Projektu uczestnicy będą mogli odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (Niemcy), Evorze (Portugalia), Cosenzie (Włochy) lub Forli (Włochy) w terminach ustalonych przez Zespół Szkół.
 2. W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w przygotowaniu:

1)      organizacyjnym ze szkoleniem z przygotowania CV (2 godziny lekcyjne zajęć),

2)      międzykulturowym (16 godzin lekcyjnych zajęć),

3)      z języka angielskiego (30 godzin lekcyjnych zajęć; nauka praktycznego zastosowania języka, język biznesowy),

4)      z doradcą zawodowym (20 godzin indywidualnych konsultacji do dyspozycji wszystkich grup + 2 godz. spotkań grupowych),

 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin. Harmonogram zostanie przekazany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji i przed rozpoczęciem zajęć.
 2. W znalezieniu miejsca praktyk pośredniczyć będą organizacje partnerskie z Niemiec, Portugalii oraz Włoch.
 3. Decyzja, co do formy i miejsca odbycia praktyki zostanie ustalona z uczestnikami, uwzględniając ich preferencje oraz możliwości ich zrealizowania.
 4. W ramach projektu uczestnikom pokryte zostaną koszty przejazdu i zakwaterowania, uczestniczenia w programie kulturowym oraz przygotowawczym. Uczestnik będzie miał również zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia. Uczestnicy będą otrzymywać co tydzień kieszonkowe (70 euro) na pokrycie kosztów wyżywienia.

 

 

§ 5

Rekrutacja

 

 1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa (zgodnie z zasadami rekrutacji).
 2. Na listę kandydatów do udziału w projekcie zostaną wpisani uczniowie, którzy spełniają kryteria wymienione w  §2 pkt. 2.
 3. Przy przekroczeniu liczby dostępnych miejsc wybór uczestników zostanie dokonany w oparciu o punktację stworzoną na podstawie:

1)      oceny z zachowania,

2)      średniej ocen z przedmiotów zawodowych,

3)      oceny z języka angielskiego uzyskanej w II semestrze 2016/17.

 1. Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z następującym schematem:

1)      ocena z zachowania:

-        wzorowe:                                     3 pkt.,

-        bardzo dobre:                               2 pkt.,

-        dobre:                                           1 pkt,

-        poprawne                                     0,5 pkt.,

2)      ocena z j. angielskiego:

-        celujący, bardzo dobry:               3 pkt.,

-        dobry:                                           2 pkt.,

-        dostateczny:                                1 pkt,

3)      średnia ocen z przedmiotów zawodowych (x):

-        5 ≤  x < 6:                                    4 pkt.,

-        4 ≤  x < 5:                                    3 pkt.,

-        3 ≤  x < 4:                                    2 pkt.,

-        2 ≤  x < 3:                                    1 pkt.

 1. W przypadku równej punktacji o kolejności decydowała będzie:

1)      w pierwszej kolejności wyższa ocena z języka angielskiego,

2)      wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych specjalistycznych,

3)      wyższa ocena z zachowania.

 1. Z listy osób zgłoszonych do udziału w projekcie wybranych zostanie 60 osób, które posiadają największą liczbę punktów rekrutacyjnych, przy czym maksymalna liczba uczestników z danego kierunku kształcenia nie może przekroczyć:

1)      technik organizacji reklamy:                                     10 uczniów,

2)      technik pojazdów samochodowych:                         10 uczniów,

3)      technik architektury krajobrazu:                               10 uczniów,

4)      technik logistyk:                                                        10 uczniów,

5)      technik hotelarz:                                                        10 uczniów,

6)      technik żywienia i procesów gastronomicznych:      10 uczniów.

Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową.

 1. Miejsce na liście rezerwowej będzie zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 2. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
 3. Nadzór nad rekrutacją pełnić będzie komisja składająca się z dyrektora Zespołu Szkół, koordynatora oraz asystenta koordynatorka projektu.
 4. Dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej Zespołu Szkół, w sekretariacie oraz u wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego.
 5. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać w sekretariacie Zespołu Szkół lub
  u wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego.

 

 

§ 6

Obowiązki uczestnika

 

 1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa (zgodnie z zasadami rekrutacji).
 2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy o Staż w Projekcie.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

1)      punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu,

2)      aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć,

3)      wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych,

4)      bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie,

5)      zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych,

6)      podpisania całej dokumentacji projektowej w terminach umożliwiających poprawną realizację projektu,

7)      wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym.

 1. Koordynator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić usprawiedliwienie w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.
 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się przestrzegać zasady bezpieczeństwa i stosować się do poleceń opiekunów oraz osób nadzorujących jego praktykę.
 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do jak najlepszego realizowania programu praktyk.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania praktyki oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania projektu.
 5. Za ewentualne szkody i zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich, lub będących własnością ośrodka noclegowego lub organizacji, w której będą realizowane praktyki odpowiedzialność materialną ponoszą w sposób solidarny opiekunowie prawni uczestnika (lub w przypadku uczniów pełnoletnich on sam).
 6. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana, a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje (podst. prawna: Krajowy Program Zapobiegania Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży; Rada Ministrów z dnia 13.01.2004; procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży).
 7. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w projekcie.
 8. Opiekunowie prawni oświadczają, że uczeń, na dzień przystąpienia do projektu nie wykazuje żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w projekcie.

 

 

§ 7

Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału

 

 1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:

1)      naruszenia postanowień Regulaminu,

2)      rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu,

3)      nieuprawnionej nieobecności podczas praktyki,

4)      opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć.

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 2. Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba).
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji praktyki.

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Zespół Szkół zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych dokumentów.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zespołu Szkół.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia projektu tj. 01.06.2017r.

 

 

 

 

Przebieg rekrutacji

 

Skład komisji rekrutacyjnej: dyrektor szkoły, koordynator projektu, asystent koordynatora.

 

 1. Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz regulaminem projektu (dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie)
 2. Poinformowanie rodziców/opiekunów o projekcie; konieczny jest ich zgodna i podpis pod formularzem zgłoszeniowym (szczególnie w przypadku osób niepełnoletnich).
 3. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w sekretariacie).
 4. Złożenie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego do sekretariatu.

 

Odpowiedzi na ewentualne pytania  polecamy szukać w regulaminie projektu, a gdy ich tam nie ma, można wysłać zapytanie do koordynatora projektu: agata.sykula@gmail.com

 

 

 

Koszt udziału w projekcie

 

Projekt w całości finansowany jest z pieniędzy Unii Europejskiej, także udział dla uczestników jest darmowy. wszystkie opisane poniżej rzeczy zagwarantowane są w ramach projektu bezpłatne.

 

 

 

Zagwarantowane w ramach projektu m.in.

 

 1. Miejsce odbywania praktyk związane z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.
 2. Cykl szkoleń przygotowawczych (w tym 30 godz. język angielski, 18 godz. przygotowanie międzykulturowe)
 3. Transport do kraju odbywania praktyk (spod szkoły w Zgorzelcu).
 4. Transport lokalny w miejscowości, w której obywać będą praktyki.
 5. Zakwaterowanie (pokoje 2-3-4 osobowe, z dostępnemu do łazienki, kuchni, Internetem).
 6. Ubezpieczenie OC, NNW, kosztów leczenia.
 7. Program kulturowy (wycieczki jednodniowe odbywające się w weekendy).
 8. Kolacja powitalna i pożegnana w miejscowości praktyk
 9. Kieszonkowe na wyżywienie (70 euro tygodniowo, wypłacane co poniedziałek).
 10. Opieka opiekuna z Polski (nauczyciel ze szkoły) oraz wsparcie osoby z zagranicy na miejscu.
  1.  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:4146