REKRUTACJA 2021/22

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 lutego 2021
Anna Bieniek

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
(Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia)

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami;

17.05.2021r  - 21.06.2021r. godziny  15:00

03.08.2021r. - 05.08.2021r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi
na zmianę szkół do których kandyduje.

25.06.2021r. - 14.07.2021r. godziny  15:00

 

3

Ogłoszenielisty kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych;

22.07.2021r.

16.08.2021r.

4

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

23.07.2021r. - 30.07.2021r. godziny 15:00

17.08.2021r. - 20.08.2021r. godziny 15:00

5

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
 z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

6

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02.08.2021r.

23.08.2021r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:8786