Program Profilaktyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Emilii Plater

 w Zgorzelcu

Szkolny program profilaktyki

na rok szkolny 2016/2017

? Najważniejsze nie szkodzić?

PROFILAKTYKA = ZAPOBIEGANIE = PRZECIWDZIAŁANIE

Otaczająca nas rzeczywistość niesie za sobą pewne zagrożenia dla rozwoju młodego człowieka. Przeciwdziałanie tym

zagrożeniom lub ich osłabienie jest ważne dla wychowania i należy do profilaktyki a bez profilaktycznych działań nie wpływamy wychowawczo na młodzież.

PROFILAKTYKA ? to chronienie człowieka przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój (zachowania ryzykowne). To również kształtowanie umiejętności i kompetencji życiowych umożliwiających prawidłowy przebieg procesu dorastania pomimo trudnych sytuacji życiowych i zagrożeń.

 

MISJA PROGRAMU - CEL GŁÓWNY

Zapobieganie powstawaniu wśród młodzieży niekorzystnych problemów społecznych, w poszanowaniu odmienności drugiego człowieka, budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśników, wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyborów, kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju człowieka. Kształtowanie umiejętności życiowych, postaw  zdrowego stylu życia, umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach życiowych. Pomoc rodzinie w procesie wychowawczym.

Cele programu:

1.Kształtowanie świata wartości i idei w tym kształtowania poczucia własnej wartości

2.Kształtowanie umiejętności psychospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i uczenia zachowań asertywnych.

3.Motywowanie uczniów do nauki jako czynnika chroniącego przed zachowaniami ryzykownymi

4.Kształtowanie postawy tolerancji jako pozytywnego spojrzenia na różnice

5.Przygotowanie do odpowiedzialnego podejmowania decyzji ( uczenie realizmu życiowego w kontaktach społecznych w stosunku do własnej osoby, stawianie sobie realistycznych celów oraz akceptowanie cudzych opinii)

6.Wyposażenie ucznia w mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, nabywanie kompetencji życiowych chroniących przed czynnikami ryzyka

7.Uświadomienie znaczenia zachowań ryzykownych w tym głównie uzależnień, uzależnień behawioralnych i przemocy oraz agresji

8.Rozwijanie świadomości właściwego korzystania ze środków masowego przekazu

9.Efektywne wykorzystanie czasu wolnego, rozwój twórczych zainteresowań uczniów (kółka zainteresowań, zajęcia sportowe)
10. Diagnoza potrzeb i problemów uczniów  pod względem realizacji działań profilaktycznych w szkole.

FORMY REALIZACJI

LP.

Nazwa

Programu

Forma Realizacji

Realizator

Odbiorca

Programu

Cele, Zadania, Efekty

1

PRAWO  NA CO DZIEŃ

 

 

 

- pogadanka

 

 

 

- spotkania uczniów z Policją

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

Klasy pierwsze

 

 

 

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów, dotyczących konsekwencji prawnych. Współpraca szkoły z policja, strażą miejska, kuratorami sądowymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

EFEKT ? świadomość konsekwencji karnych

2

TYDZIEŃ KULTURY ZDROWOTNEJ

 

 

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, OTYŁOŚĆ, ZABURZENIA ODŻYWIANIA.

- happening

- konkurs wiedzy o zdrowiu

- gazetki

ekspozycja plakatów i prac uczniów

- propagowanie ulotek wśród uczniów

K. Tymochowicz-Janek

 

 

- M. Prokopiuk ? Wilga

- R. Stefaniak

pielęgniarka szkolna

 

 

Uczniowie wszystkich klas

Edukacja zdrowotna.

EFEKT- uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad higieny.

Organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia.

5

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA, listopad 2016r.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU, 31 maja  2017r.

 

 

- ulotki

- gazetki

- plakaty

- prezentacje multimedialne

R. Stefaniak

M. Prokopiuk-Wilga

pielęgniarka

Wychowawcy

Uczniowie wszystkich klas

Edukacja zdrowotna. Podejmowanie działań ograniczających palenie tytoniu.

Dostarczenie wiedzy na temat skutków palenia.

EFEKT- świadomość zagrożeń dla zdrowia wynikająca z palenia papierosów

6

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.

 

 

 

 

 

- ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z KLASAMI PIERWSZYMI

- zajęcia warsztatowe w klasach  pierwszych

 

Włączanie rodziców w procesie  podejmowania decyzji w szkole i działania na rzecz szkoły

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

 

 

 

 

Zespół do spraw kontaktów i współpracy z rodzicami

Uczniowie klas pierwszych

 

 

 

 

 

- R. Stefaniak

-E. Szymańska

Zapoznanie z klasami pierwszymi, prowadzenie zajęć integrujących w klasach. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej

EFEKTY- integracja zespołów klasowych.

7

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH ? UWRAŻLIWIENIE NA SKUTKI PALENIA

 

 

 

- zajęcia warsztatowe

- mikroedukacja

- prelekcje

 

 

 

 

 

 

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

pielęgniarka szkolna

Rodzice, uczniowie

Edukacja zdrowotna

EFEKTY:

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie w środowisku celów Kampanii społecznej ?Wybierz Życie ? Pierwszy Krok?, Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, uwrażliwienie na skutki palenia

8

EDUKACJA Z

ZDROWOTNA

Ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej zagrożeń związanych z:

- zbyt częstym oddawaniem

osocza

- zażywaniem napojów energetyzujących i tzw. dopalaczy, sterydów

 

- profilaktyka uzależnień

 ( papierosy, alkohol, narkotyki)

 

- prelekcje

- warsztaty dla rodziców i uczniów.

- pogadanki

lekcje wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog

Pielęgniarka

D. Kołodzińska

Wychowawcy

 

 

Psycholog

Pielęgniarka

D. Kołodzińska

Wychowawcy

 

 

Psycholog -

B. Szołomicka -Robaszewska,

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wszyscy  uczniowie szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zachowań           zagrażających zdrowiu i życiu człowieka

 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, wspólpraca szkoły z instytucjami, ośrodkami, punktami konsultacyjnymi, wspierającymi działania szkoy na rzecz profilaktyki uzależnień. Upowszechnianie informacji i materiałów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

 

 

 

 

 

9

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

- prelekcje, konkursy,

- informacje dla uczniów i rodziców na temat szkodliwości zagrożeń internetowych

- zajęcia na lekcjach informatyki dotyczące bezpieczeństwa

Warsztaty dla rodziców i uczniów

Informacje dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z internetu

Wychowawcy

Psycholog

Wszyscy  uczniowie szkoły

Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla nauczycieli, rodziców, uczniów z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy (stalking)

 

 

 

 

profilaktyka uzależnienia od Internetu, cyberprzemoc, gry komputerowe

10

Happening w ramach światowego dnia walki z HIV i AIDS

Konkurs szkolny i międzyszkolny na temat wiedzy o HIV i AIDS

Happening, informacje dla uczniów na temat zagrożeń HIV i AIDS

Współpraca z Sanepidem w Zgorzelcu

 

D. Kołodzińska

B. Szołomicka ?Robaszewska

S.Kołodziejczyk

 

Wszyscy  uczniowie szkoły

Edukacja zdrowotna

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie abstynencji seksualnej, bezpiecznych kontaktów seksualnych.

 

11

Prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych dla nauczycieli ( zgodnie z harmonogramem WDN) i lekcji otwartych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykład

prezentacja multimedialna

- warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli, lekcje otwarte

 

 

Psycholog

Pedagog

Wszyscy nauczyciele

Wspomaganie pracy nauczycieli

- doskonalenie zawodowe

- poszerzanie wiedzy

- wymiana doświadczeń

12

Warsztaty dla rodziców i uczniów

- zajęcia warsztatowe dla rodziców i uczniów na temat : Poczucia własnej wartości , Temat: Zagrożenia uzależnieniem Temat

 Zaburzeń zachowania.

Psycholog

Pedagog

- uczniowie i rodzice

EFEKTY

- dostarczenie wiedzy, możliwości uzyskania pomocy, wsparcie.

13.

Program profilaktyczny Bezpieczny wypoczynek: podczas ferii i wakacji - profilaktyka bezpiecznych zachowań

- film, spot

-prelekcja

Psycholog

Pedagog

Wychowawcy

- wszyscy uczniowie

EFEKTY

- dostarczenie wiedzy,

- przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom

14

Diagnoza psychologiczna uczniów, praca terapeutyczna: terapia, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, porady i  konsultacje psychologiczne, działania profilaktyczne

Praca z rodziną ucznia: poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

 

Praca indywidualna, grupowa z uczniami, praca z uczniami i rodzicami

Psycholog- B. Szołomicka Robaszewska

 

Uczniowie szkoły

Efekty:

- eliminowanie zagrożeń psychicznych

- podniesienie poczucia wartości

 - przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom

- dbanie o higienę psychiczną uczniów

 

Program profilaktyczny na rok szkolny 20016/2017  jest realizowany w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły.

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:4392