Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2021 r.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2021 r.


 
Wytyczne na egzamin
 
 
 
Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu
określone w stosownych aktach prawnych:
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

  oraz w informatorach znajdujących się na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od r. 2013
w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r.
 
Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od r. 2018
w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 

 

Dodatkowe informacje ws. egzaminiu znajdują się w:  

Informacja o sposobie przeprowadzania ezgaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej