O BIP-ie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biuletyn Informacji Publicznej - informacje

Informujemy, że nasza strona jest jednocześnie naszą stroną BIP,

jest to zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (par. 9 ust. 3 rozporządzenia)

informacja w głównym serwisie BIP --> https://www.bip.gov.pl/subjects/view/38365

Redakcja BIP-u:

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redaguje:

Zespół Redakcyjny Strony Internetowej Szkoły:

 

Monika Listwan, Dariusz Janaś , Monika Tymińska,  Grzegorz Juraszek, Magdalena Kempfert,

 

Jacek Zawadzki, Sylwia Kołodziejczyk, , Elżbieta Kopij, Sylwia Kropa, Iwona Miklaszewska-Stawowa, Grzegorz Przekop.

 

Informacje o BIP-ie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 
z późn. zm.)

 Biuletyn informacji publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się 
z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawowy aktem wykonawczym regulujący funkcjonowanie BIP jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Dopuszczalne jest jednak pobieranie opłat w sytuacji, gdy  podmiot udostępniający ponosi dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku  sposobem udostępnienia informacji.

Art. 13 ust.1i13 ust.2. stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do:
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
Na adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 6

 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dniod powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których mowa w ust. 1  stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
 z tym że:

1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska 
i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2. wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art.. 17.1 Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy  art. 16 stosuje się odpowiednio.

3. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ można pobrać --- > tutaj

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-07
Data publikacji:2017-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:12129

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-07 13:32:04Grzegorz Juraszekaktualizacja :)O BIP-ie