opis projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nazwa projektu: KARIERA ZAWODOWCÓW W NASZYCH RĘKACH BIS

 Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0008/23

 Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0008/23-00

 Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie IV-VI 2023 r dyrekcji szkoły z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Diagnoza szkoły obejmuje analizę całego jej środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkoły z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, Al w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy , wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności , o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono między innymi , że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych , staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane , ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne , które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca , w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych    warunków panujących w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie liderem jest UPEMI.

 Projekt dedykowany jest 291 U i 20 N ze szkół z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Grupa docelowa to 291 uczniów/uczennic (196K) i 20 Nauczycieli/ek (17K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 291 uczniów/uczennic i 20 nauczycieli oraz doposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2026 r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

 Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

 ·        doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

 ·        zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

 ·        zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

 ·        staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

 ·        adaptacja/doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

logotypy do projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-08
Data publikacji:2024-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:1171