Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone w stosownych aktach prawnych:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

oraz w informatorach znajdujących się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej